Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Pavel Doskočil
IČ: 48598119
Sídlo provozovny: Liberk 67,517 12 Liberk
e-mail: doskocil.pavel@seznam.cz
tel.: 605 944 848
dále jen „Správce“

Spolupracující osoba: Ing. Renata Doskočilová
IČ: 04794338¨

Vážení klienti,
abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a současně splňoval zákonné požadavky legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.
K tomuto Vám sděluji níže uvedené skutečnosti:
• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
• Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich zakázek a řešení reklamací.
• Ze zákonných důvodů zpracovávám vaše jméno a příjmení, adresu provozovny nebo místo bydliště a DIČ ze kterého lze vyčíst rodné číslo.
• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby a následně dalších 10 let – zejména v případě DIČ (ze zákonného důvodu)
• Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
• Abych Vás mohl informovat o nabídkách a rozpočtech, které sestavuji na základě Vašeho požadavku, zpracovávám Vaše telefonní číslo, e-mail a adresu a údaje o objednaných službách a zboží včetně cen. Tyto údaje zpracovávám na základě oprávněného zájmu. • Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
• Na zpracování Vašich osobních údajů se za splnění totožných podmínek podílí také výše uvedená spolupracující osoba.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
• Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
• Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Liberku, dne 24. 5. 2018
Pavel Doskočil